Förvärv av Tura Scandinavia verkställs och ny styrelsen har tillträtt

På extra bolagsstämma den 30 juni 2022 beslutades om att tillsätta en ny styrelse i Spacett AB (under namnändring till Tura Goup AB). Beslutet om ny styrelse var villkorat av att den nya verksamheten i Tura Scandinavia AB samt ny ledning och styrelse godkänns för åternotering av Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market meddelade i fredags den 15 juni 2022 att åternoteringsmemorandumet godkändes. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att Spacett anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Spacetts aktie flyttades därmed tillbaka till ordinarie lista. Den nya, av stämman valda, styrelsen tillträder därför med omedelbar verkan.

Till ny styrelse valdes Hans Jacobsson, Petra Carnbäck, Daniel Johnsson och Jonas Wimmerstedt. Hans Jacobsson valdes till styrelseordförande. Nuvarande styrelse entledigas därmed.

Nya styrelsen beslutade även att tillsätta Stefan Eriksson som VD.

”Tura är redan ett mycket lönsamt bolag med stark organisk tillväxtkraft och förmåga att växa genom förvärv. Därför är jag mycket motiverad av uppdraget att som ordförande leda utvecklingen av Tura till nästa nivå och på så vis skapa stora värden för nuvarande och framtida aktieägare”, säger Hans Jacobsson, nytillträdd ordförande.

Likviden om 26 MSEK har betalats ut samt inlett processen att leverera 42 830 770 aktier till Voxson Carl-L Eriksson AB för köpet av samtliga aktier i Tura Scandinavia. 

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib VD Spacett AB

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Klicka här för att se pressmeddelande i sin helhet.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.