Aktien och aktiekapital

Aktien i Spacett AB handlas via Spotlight Stock Market sedan den 27 december 2021. 

ISIN: SE0017083355
Kortnamn: SPAC1

Nedan tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan start. 

 

Tidpunkt Händelse Förändring i aktiekapital (SEK) Förändring i antalet aktier Aktiekapital efter förändringen Antalet aktier efter förändringen Kvotvärde Aktiepris
2021-05-27
Bolagsbildning
50 000
1 000 000
50 000
1 000 000
0,05
2021-10-14
Sammanläggning
0
-900 000
50 000
100 000
0,5
2021-10-14
Nyemission
450 000
900 000
500 000
1 000 000
0,5
0,5 SEK
2021-10-23
Förestående Nyemission i Erbjudandet
2 700 000
5 400 000
3 000 000
6 400 000
0,5
5 SEK
2021-10-23
Minskning av aktiekapitalet
-2 560 000
0
640 000
6 400 000
0,1

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.