Intervju med grundarna

SPACett är ett nybildat så kallat förvärvsbolag – vilka personer står bakom SPACett?

Gerhard Dal: SPACett bildades på initiativ av mig och Per Nilsson. Vi har under lång tid investerat i tillväxtbolag på börsen och i onoterad miljö. Tillsammans med styrelse och VD så är vi ett starkt team med bred erfarenhet i segmentet för bolag med marknadsvärde upp till cirka 500 MSEK.

Per Nilsson: Tillsammans har vi ett bra track record av investeringar, börsnoteringar, företagsförvärv och kapitalanskaffningar. Gemensamt för oss alla är att vi gillar tillväxtbolag som kan dra nytta av digitalisering – det är där vi kan göra mest nytta och hitta de mest attraktiva förvärven.

GD: Jag, styrelsen och VD investerar 12 MSEK i SPACett i IPOn vilket innebär att vi har tydliga incitament att hitta en bra transaktion som skapar värde för våra aktieägare.  

Varför startade ni SPACett?

PN: Jag och Gerhard har diskuterat möjligheten under flera år och sett att vi kan tillföra ett värde till bolag som vill ta nästa steg i sin utveckling men som kanske hålls tillbaka av olika faktorer:

1.       Många bolag har en spridd ägarbild med olika ägaragendor. SPACett möjliggör att vissa ägare kan sälja sitt innehav samtidigt som andra kan stanna kvar i bolaget.

2.       Den traditionella vägen att bli börsnoterad är lång, kostsam och osäker process. Genom en affär med SPACett sker noteringen på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt så att ledningen i det förvärvade bolaget kan koncentrera sig fullt ut på att skapa bra affärer.

GD: Dessutom ser vi såklart att vi i den här strukturen får möjlighet att genomföra värdeskapande förvärv som kommer gynna alla aktieägare. Allt annat lika ska noterade bolag värderas högre än onoterade bolag, vilket ger en hög avkastningspotential när vi hittar rätt förvärvsobjekt.

Hur fungerar SPACett?

GD: Egentligen är det ganska enkelt. Till att börja med blir SPACett ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa på cirka 27 MSEK. Vi vill sedan förvärva ett attraktivt onoterat bolag som gynnas av digitaliseringstrenden och som har ett marknadsvärde om cirka 100-500 miljoner kronor.

PN: För de hundratals bolag som har intentionen att börsnoteras i närtid blir vi ett relevant alternativ till en vanlig börsnotering. Med vår modell kan vi göra börsnoteringen mycket mer smidig och förutsägbar. Ledningen för målbolaget kan fortsätta fokusera på sin egen verksamhet, snarare än att lägga kraft och tid på en utdragen noteringsprocess.

Hur ska ni hitta bolag att förvärva?

GD: Vi kommer leta efter bolag i Norden. Vårt nätverk och affärsflöde av mindre onoterade bolag är bra, vi har etablerade kontakter med många rådgivare som arbetar i det här segmentet och känner dessutom många ägare i onoterade bolag.

PN: Det finns över 250 mindre bolag som tagit in kapital från externa investerare och som aviserat en intention att börsnoteras. För många av dessa kommer vi vara ett utmärkt alternativ till en traditionell börsnotering. Därutöver finns många bolag med spridd ägarbild och olika ägaragendor. Där kan vi lösa upp en svår situation och erbjuda en kombination av kontanter och aktier samtidigt som bolaget blir börsnoterat.

Hur ska ni genomföra förvärv?

GD: Huvudscenariot är att SPACett förvärvar 100 % av aktierna i ett onoterat bolag. Vi betalar med egna aktier och kassan i bolaget. På så sätt kommer alla vi ägare till SPACett att bli delägare i det nya operativa bolaget.

PN: SPACetts struktur möjliggör en delexit för gamla ägare och alla fördelar som en börsnotering innebär så som bättre tillgång till kapitalmarknaden, ökad uppmärksamhet och trovärdighet.

Hur fungerar inlösen av aktier?

PN: Innan ett förvärv kan genomföras behöver SPACett kalla till bolagsstämma där aktieägare röstar om förvärvet ska genomföras eller ej. De aktieägare som röstar nej till Förvärvet har rätt, enligt SPACetts bolagsordning, att begära inlösen av sina aktier och då återfå 80 % av det investerade kapitalet. Detta ger ett skydd för investerarna men vi hoppas såklart att alla ägare skall tycka att det förvärv vi gör är riktigt bra.

Q: 90 % av kapitalet deponeras hos SEB, vad menas med det?

PN: Att av den totala emisssionslikviden kommer 90 % att förvaras hos SEB. Det är pengar vi inte får använda innan förvärvet godkänts av bolagsstämman och Spotlight. Det ger en trygghet till investerarna.

Vad händer om ni inte hittar något förvärv inom 36 månader?

PN: Då kommer bolaget likvideras och kvarvarande kapital delas ut till aktieägarna.

Hur motiverar ni Pre-money värderingen på 5 MSEK?

GD: Vi har valt en låg pre-money värdering som speglar det arbete som lagts ned på uppstart och kapitalanskaffning mm. Strukturen är enkel och skapar bra incitament för oss sponsorer att hitta ett attraktivt förvärv, inte minst eftersom vi investerar en stor del av kapitalet själva.  

PN: Vi hoppas att våra medinvesterare skall uppskatta den låga värderingen och möjligheten att investera tillsammans med oss. Nyckeln för att skapa värde framåt är att vi lyckas genomföra ett framgångsrikt förvärv och har höga förväntningar på att SPACett skall bli en framgångsresa.

Vilka investerare vill ni ha i SPACett?

GD: Vi sponsorer har tillsammans med några andra större investerare lämnat teckningsåtagande om totalt 20 MSEK, vilket motsvarar drygt 74 % av emissionen. De sista 7 miljonerna har vi sparat till allmänheten.

PN: Vi vill ha många aktieägare och en engagerad aktieägarbas som vill vara med på vår resa. Varmt välkommen att investera tillsammans med oss.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.