Investeringsprocess

SPACett är ett börsnoterat bolag som enbart innehåller en kassa. SPACetts affärsidé är att inom 36 månader från första noteringsdagen på Spotlight identifiera, utvärdera och förvärva ett eller flera Målbolag. För detta har SPACett utarbetat en strukturerad process vars syfte är att säkerställa att investeringskriterierna för Målbolaget ska uppfyllas och därmed skapa värde för aktieägarna.

Identifiera målbolag

SPACetts ledningsgrupp och styrelse består av personer med breda nätverk av entreprenörer, ägare, ledningspersoner och konsulter inom flera yrkesgrupper som kan användas vid identifiering av möjliga Målbolag. SPACett ser också en möjlighet att själva bli uppsökta av säljare till verksamheter. Avtal kan också tecknas med transaktionsrådgivare för identifiering och utvärdering av potentiella Förvärv.

Utvärdering

När ett potentiellt Målbolag identifierats påbörjas en utvärderingsprocess med en analys av det möjliga Målbolagets bakgrund, verksamhet, marknadsposition, finansiella ställning, kontakter med relevanta experter inom den aktuella marknaden, kontakter med underleverantörer, kunder med mera. Även Målbolagets möjligheter att inom rimlig tid uppfylla Spotlights noteringskrav analyseras.

I den händelse att det potentiella Målbolaget efter denna process fortsatt bedöms vara attraktivt som föremål för ett förvärv, vidtar en transaktions- och beslutsprocess.

Transaktions & beslutsprocess

Det potentiella Målbolaget presenteras efter ovan nämnda processer för SPACetts styrelse, tillsammans med en tilltänkt struktur för transaktionen.

Om styrelsen beslutar att ingå förvärvsavtal, kallar den även till extra bolagsstämma i SPACett för att föreslå att stämman godkänner att förvärvet fullföljs samt förbereder för att kunna genomföra förvärvet, inklusive att initiera en granskningsprocess hos Spotlight för notering av Målbolaget.

Beslut av bolagsstämman fattas med enkel majoritet, det vill säga över 50 %. Inför bolagsstämman presenterar SPACett information om det föreslagna förvärvet så att aktieägarna i SPACett ges möjlighet att bilda sig en välgrundad uppfattning om beslutsförslaget.

Aktieägare som på bolagsstämman röstar nej till förslaget kan få tillbaka 80 %, dvs 4 SEK/aktie, av investeringen.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.