VD ord

Det är med stor glädje vi nu kan presentera ett nytt förvärvsbolag – SPACett – med avsikten att notera Bolaget på Spotlight. Vi ser stora möjligheter att erbjuda onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade och tillsammans med SPACett påbörja en ny fas i företagets utveckling med långsiktiga, kunniga och starka ägare. Det ger möjlighet för aktieägarna att ta del av avkastningspotentialen från att förvärva ett onoterat bolag och notera det.

Förvärvsbolag (SPAC) startade i USA och där har det skett ett stort antal noteringar på senare år. Förvärvsbolag, eller SPAC, som SPACett utgör är fortfarande en relativt ny företeelse på den svenska aktiemarknaden och det har inte etablerats en konsekvent eller harmoniserad struktur. Det gemensamma för dessa bolag är dock att de saknar verksamhet och dess syfte är att ta in kapital för att genomföra Förvärv av ett eller flera onoterade målbolag under en uppsatt investeringsperiod, räknat från första noteringsdag för handel i Bolagets aktier.  Vidare ställer noteringsregelverk vissa krav på förvärvsbolag, som framförallt syftar till att ge investerare ett ökat skydd och större inflytande över sitt investerade kapital fram tills att ett Förvärv fullbordats, än vad som normalt är brukligt för noterade bolag. Spacetts målsättning har varit att anpassa modellen efter den svenska aktiemarknaden med en relativt enkel struktur som samtidigt ger tydliga incitament för grundarna och Cornerstoneinvesterarna, vilket skapa förutsättningar för värdeskapande förvärv till gagn för alla aktieägare.

Inledningsvis ska SPACett vara ett bolag som noteras på Spotlight och som enbart innehåller en kassa, men efter att ett eller flera onoterade verksamheter har förvärvats kommer den eller de att utgöra verksamheten där värde kan skapas för aktieägarna. För att inte skapa onödiga begränsningar och därmed gå miste om attraktiva förvärvsmöjligheter, har vi fattat beslutet att söka brett bland företag som gynnas av digitaliseringstrenden.

Ledning och styrelse har lång erfarenhet från bolagsinvesteringar, aktiemarknad, bolagsutveckling, bolagsstyrning och finansiering. Det borgar för att SPACett kommer att kunna identifiera lämpligt bolag och genomföra en för aktieägarna värdeskapande transaktion. Vidare äger Cornerstoneinvesterarna, där denna grupp ingår, tillsammans cirka 53 procent av aktierna i bolaget om Erbjudandet fulltecknas, vilket innebär att de har tydliga incitament att hitta en bra transaktion till förmån för alla aktieägare.  

Det är tidsödande att hitta, utvärdera och genomföra nya och lönsamma investeringar, därför kan SPACett behöva upp till 36 månader på sig för att hitta de bästa tänkbara förvärvsmöjligheterna. Skulle SPACett misslyckas under den tidsperioden, kommer Bolaget att likvideras och kapitalet utskiftas till ägarna.

Vi kommer framåt att arbeta intensivt med att studera olika möjliga värdeskapande förvärv och presentera dem för styrelsen och våra aktieägare.

Första stoppet på SPACett resa är att börsnoteras, något som annars ofta är ett av de sista stegen för en företagsbyggare. Nu ser jag som verkställande direktör fram emot att ge andra möjligheten att vara med på denna resa.

Marcus Bonsib

VD, Spacett 

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.