Spacett AB är nu Tura Group AB

Extra bolagsstämma den 12 juli 2022 beslutade att ändra företagsnamnet från Spacett AB till Tura Group AB, vilket nu har godkänts och registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag under det nya kortnamnet TURA beräknas till tisdag den 2 augusti 2022.

Bolagsverket har godkänt och registrerat företagsnamnet Tura Group AB som därmed ersätter det tidigare företagsnamnet Spacett AB, i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 12 juli 2022. Tura Group AB (”Tura” eller ”Bolaget”) kommer att få nytt aktienamn och kortnamn kopplat till Bolagets värdepapper, vilket beräknas få effekt från och med tisdag den 2 augusti 2022. Bolagets värdepapper som är upptagna till handel på Spotlight Stock Market uppdateras från angivet datum med följande uppgifter:

Aktie

Värdepappersnamn: Tura stamaktie

Kortnamn: TURA

ISIN: SE0017083355 (oförändrat)

FISN: TURAGROUP/SH

CFI: ESVUFR (oförändrat)

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib, Spacett AB +46 721 82 72 90 marcus@spacett.se

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.