Spacett AB: Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021

Spacett AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021.
Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida
(www.spacett.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Marcus Bonsib kommenterar:

”SPACett noterades på Spotlight Stock Market den 27 december 2021 och blev det första bolaget att noteras enligt Spotlights regelverk för SPAC-bolag. Noteringsprocessen var intensiv men mynnade ut i en kraftigt övertecknad emission som tillförde bolaget 27 MSEK och 1400 ägare. I takt med att kunskapen om SPACett sprider sig så har vi sett ett stort inflöde av bolag som är intresserade av att börsnotera sig via SPACett och flera förvärvsdiskussioner pågår. Samtidigt har vi kapacitet att utvärdera fler affärer och välkomnar bolag att kontakta oss.”

Bolagets finansiella översikt för helåret 2021

  • Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 27,1 MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -252 TSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -252 TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK.

Väsentliga händelser under perioden
• Spacett AB noterades på Spotlight Stock Market den 27 december 2021.
• I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 27 MSEK.

Klicka här för att se pressmeddelandet i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post: marcus@spacett.se 

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö. 

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.