SPACett publicerar en presentation av Tura Scandinavia AB inför årsstämman den 30 juni 2022 med uppdaterad finansiell information samt ny föreslagen utdelningspolicy

Den 30 maj 2022 annonserade Spacett AB (”SPACett”) att bolaget ingått avtal om att förvärva Tura Scandinavia AB (”Tura”) från Voxson Carl-L Eriksson AB (”Voxson”). Tura är en ledande nordisk distributör med en bred portfölj av framför allt tillbehör inom facket konsumentelektronik. Inför årsstämman i Spacett AB den 30 juni 2022 där beslut om att godkänna förvärvet ska fattas publiceras en presentation (”Presentation” eller ”Presentationen”) av Tura Scandinavia AB. Vidare presenteras uppdaterad finansiell information avseende Tura.

Uppdaterade försäljningssiffror för maj 2022 samt finansiell information för Tura
Som tidigare kommunicerats var tillväxten i Tura jan-apr 2022 4 %. Nettoomsättningen i maj 2022 uppgick till 70,4 MSEK (63,2 MSEK föregående år), vilket motsvarade en tillväxt om 11 % jämfört med föregående år. Ackumulerad försäljning för perioden jan-maj 2022 uppgick därmed till 331,9 MSEK (313,9), vilket motsvarade en tillväxt om 6%.

För jan-mar 2022 uppgick nettoomsättningen till 206,9 MSEK (187,3). EBITDA för samma period uppgick till 19,5 MSEK (14,0) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,9 MSEK (12,2). Resultat efter finansiella poster ökade med cirka 47 % jämfört med samma period 2021.

Ovanstående finansiell information har inte granskats av revisor. Mer finansiell information finns i Presentationen.

Föreslagen utdelningspolicy efter genomförd transaktion
Tura förslag till uppdaterad utdelningspolicy är att målet ska vara att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta.

2021 delade Tura Scandinavia AB ut 20 MSEK (för verksamhetsåret 2020) till dåvarande ägarna (motsvarande cirka 40 öre per aktie i Spacett inklusive de aktier som tillkommer vid fullföljandet av förvärvet av Tura). Tura har som en följd av den pågående transaktionen valt att inte besluta om utdelning vid sin årsstämma i år, utan att förslag till eventuell utdelning under 2022 (för verksamhetsåret 2021) får anstå till efter transaktionens genomförande.

Klicka här för att se pressmeddelande i sin helhet.

DISCLAIMER

VIKTIG INFORMATION

INFORMATIONEN PÅ DENNA DEL AV HEMSIDAN ÄR INTE AVSEDD FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Genom att klicka på ”Bekräftas” bekräftar du att du har läst och accepterar nedanstående information rörande erbjudandet, villkoren och begränsningarna, samt att du bosatt och fysiskt befinner dig i Sverige.
Informationen på denna del av hemsidan är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) (”Bolaget”). Kommunikationen är ämnad för och riktar sig enbart till allmänheten i Sverige.
Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Informationen på denna del av hemsidan är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses på denna del av hemsidan utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.
Aktierna i Bolaget är inte och kommer inte att vara föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.